events blokzijl

muziekfestival blokzijl

Zaterdag

08 juni 2024

Privacy

verklaring

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Stichting Events Blokzijl of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Contact persoon gegevensbescherming: Henk van Benthem
Onderneming: Stichting Events Blokzijl
Bezoekadres:

Noorderkade 5

8356 DC Blokzijl

Nederland

E-mail: info@eventsblokzijl.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 5355 3356
KvK-nummer: 66484782

Stichting Events Blokzijl is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Stichting Events Blokzijl is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Stichting Events Blokzijl is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Stichting Events Blokzijl, waaronder https://www.eventsblokzijl.nl.

Stichting Events Blokzijl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Stichting Events Blokzijl opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Stichting Events Blokzijl. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Stichting Events Blokzijl om de overeenkomst uit te voeren.

Stichting Events Blokzijl gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Stichting Events Blokzijl altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
Door Stichting Events Blokzijl worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats;

– voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

De evenementen van Stichting Events Blokzijl zijn openbaar waarop mogelijk ook foto’s, video’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld worden gemaakt die op onze website, sociale mediakanalen, flyers, posters en advertenties kunnen worden geplaatst.

Bij het akkoord gaan van het privacy statement geeft u toestemming voor het maken van foto’s en video’s tijdens evenementen van Stichting Events Blokzijl en het publiceren hiervan op onze website, sociale mediakanalen, flyers, posters en advertenties.

Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@eventsblokzijl.nl.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 – in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Stichting Events Blokzijl gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Stichting Events Blokzijl, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@eventsblokzijl.nl.

Het staat Stichting Events Blokzijl vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Stichting Events Blokzijl ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Stichting Events Blokzijl. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Stichting Events Blokzijl. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Stichting Events Blokzijl.