events blokzijl

muziekfestival blokzijl

Zaterdag

08 juni 2024

Huisregels

muziekfestival

OM UW VERBLIJF OP DE EVENEMENTENLOCATIE ZO PRETTIG MOGELIJK TE LATEN VERLOPEN, HANTEREN WIJ DUIDELIJKE HUISREGELS. ALS BEZOEKER VAN DE EVENEMENTENLOCATIE GAAT U AKKOORD MET DE VOLGENDE HUISREGELS EN BENT U VERPLICHT ZICH AAN DEZE REGELS TE HOUDEN.

TOEGANG

 • Toegang tot het evenemententerrein is alleen toegestaan met een geldig toegangsbewijs(polsbandje). De polsbandjes dienen duidelijk zichtbaar gedragen te worden.
 • Een ieder die zich in de locatie bevindt, moet zich kunnen legitimeren.
 • De (door de) organisatie (aangewezen personen), waaronder beveiligingsmedewerkers, stewards, algemene medewerkers (hierna: de organisatie), hebben het recht om een ieder die toegang wenst tot het evenemententerrein, of zich daar bevindt, te controleren op bezit van een toegangsbewijs en/of legitimatiebewijs.
 • Het is verboden om ongeoorloofde voorwerpen in uw bezit te hebben. Onder ongeoorloofde voorwerpen wordt onder meer verstaan: wapens, kettingen, stokken, messen, vuurwerk, of andere zaken waarmee een andere persoon en/of goederen letsel of schade kan worden toegebracht, drank, (soft)drugs, geestverruimende middelen (waaronder lachgaspatronen),giftige/brandbare en/of explosieve materialen, fietsen, skateboards, steps, onbemande luchtvaartuigen zoals drones.
 • De organisatie heeft het recht om een ieder die toegang wenst tot het evenemententerrein, of zich daar op bevindt, te controleren op bezit van ongeoorloofde voorwerpen en om deze in beslag te nemen. Controle geschiedt door middel van visitatie (controle van tassen e.d.) en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (oppervlakkige betasting van kleding, zakken en evt. schoenen).
 • In beslag genomen en wettelijk verboden voorwerpen worden niet in bewaring genomen.
 • Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.

 

OP HET EVENEMENTENTERREIN

 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen naar het evenemententerrein.
 • Het is voor personen jonger dan 18 jaar verboden om alcohol en/of tabak te kopen, te nuttigen of in bezit te hebben. Het is voor eenieder verboden om alcohol en/of tabak te verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken, te verhandelen of in bezit te hebben op het evenemententerrein of in de directe (openbare) omgeving van het evenemententerrein.
 • Het is verboden in staat van dronkenschap het evenemententerrein te betreden of op het evenemententerrein aanwezig te zijn. De verkoop van alcoholhoudende dranken kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, of brandblusmiddelen te blokkeren.
 • Het is verboden om in het aangrenzende water (de kolk) te springen/duiken.
 • Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig te gedragen dat dergelijke schade dreigt. Het is daarom verboden om (zit)meubilair, bouwwerken, geluidsapparatuur of een podium te beklimmen, te stagediven of te crowdsurfen of met voorwerpen te gooien.
 • Het verboden zich op zodanige wijze te gedragen, welke naar het oordeel van de organisatie een verstoring van de orde kan opleveren. Hieronder onder meer begrepen: agressie, discriminatie, beledigingen.
 • Het is verboden foto- video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van het evenemententerrein te maken.
 • Het te koop aanbieden van – en/of anderszins (doen) verspreiden van consumpties zoals dranken, etenswaren en dergelijke en het doen van reclame uitingen is slechts toegestaan indien daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de organisatie.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om opnamen van het evenement en de bezoekers te maken en om dit voor promotie en commerciële doeleinden te gebruiken.
 • Afval dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers. Het is verboden om afval, plastic glazen (leeg of niet) e.d. mee te nemen naar buiten het evenemententerrein.
 • Professionele of de daarop lijkende camera’s zijn niet toegestaan, tenzij er schriftelijk toestemming is gegeven door de organisatie.

 

CALAMITEITEN

 • Iedere bezoeker die zich op het evenemententerrein bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.
 • Iedere bezoeker dient de aanwijzingen van calamiteitendiensten, waaronder ambulancepersoneel, politie, brandweer en beveiliging per omgaande op te volgen en zich te onthouden van gedrag dat het werk van deze diensten kan hinderen. Deze diensten zijn er ook voor uw eigen veiligheid!
 • De organisatie is gerechtigd om het evenemententerrein te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

 

GEEN SCHADEVERGOEDING

 • Het bezoeken van het evenement(enterrein) geschiedt geheel op eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie en/of de door haar aangewezen personen als beveiligers, stewards en medewerkers, zijn niet aansprakelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.
 • Het aanbrengen van letsel of schade aan personen of goederen wordt verhaald op de veroorzaker.
 • Gekochte toegangsbewijzen worden niet teruggenomen/vergoed.

 

CONTROLE EN ONTZEGGING TOEGANG

DE ORGANISATIE EN DE DOOR HAAR AANGEWEZEN PERSONEN, WAARONDER BEVEILIGINGSMEDEWERKERS, ZULLEN STRENG CONTROLEREN OP NALEVING VAN DEZE HUISREGELS.

DE ORGANISATIE EN DE DOOR HAAR AANGEWEZEN PERSONEN, WAARONDER BEVEILIGINGSMEDEWERKERS, ZIJN TE ALLEN TIJDE BEVOEGD OM PERSONEN DIE ZICH NIET AAN DE HUISREGELS HOUDEN, OF ZICH OP ANDERE WIJZE HINDERLIJK OF STOREND GEDRAGEN, DE TOEGANG TE WEIGEREN OF VAN HET EVENEMENTENTERREIN TE VERWIJDEREN.

CONSTATERING VAN STRAFBARE FEITEN ZAL TE ALLEN TIJDE AAN DE POLITIE WORDEN GEMELD. DE ORGANISATIE EN DE DOOR HAAR AANGEWEZEN PERSONEN, WAARONDER BEVEILIGING, ZIJN BEVOEGD OM IN DERGELIJKE GEVALLEN EEN AANHOUDING TE VERRICHTEN EN DEZE PERSO(O)N(EN) AAN DE POLITIE OVER TE DRAGEN.

HUISREGELS MUZIEKFESTIVAL BLOKZIJL VERSIE 2024